De Goudvink is de jaarlijkse prijs van de NVRR. Het doel daarbij is van elkaar te leren en elkaar enthousiast te maken over een bepaalde aanpak of wijze van werken.

Goudvink 2018

De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn geëvalueerd en op veler verzoek is besloten in 2018 de Goudvink, als kwaliteitsprijs, weer uit te reiken. Daarbij bouwen we voort op de werkwijze uit 2016, maar nu weer met een expertjury in plaats van een publieksjury.

Wat is belangrijk?

De criteria zijn als voorgaande jaren, namelijk de technische basiskwaliteit van het rekenkamerproduct (zijn alle elementen van een goed rapport aanwezig?) en de doorwerking (wat heeft de raad/PS met het rekenkamerproduct gedaan?). Omdat de competitie een jaar heeft stil gelegen, vanwege evaluatie, kunnen rapporten/producten van rekenkamer(commissie)s van 2016-2018 ingediend worden. De beoordeling geschiedt aan de hand van een scoreformulier.
Een voorbeeld van zo’n formulier waaruit blijkt waarop gescoord wordt, is hier te downloaden.

Vanaf half juni tot en met eind augustus kunnen rapporten/producten aangeleverd worden. Daarna worden in september drie nominaties bekend gemaakt, die aan de expertjury worden voorgelegd.

De expertjury bestaat uit een aantal stakeholders en experts uit het veld van openbaar bestuur en toezicht. We hebben de volgende leden verzocht zitting te nemen in de jury:

  • Koos Janssen, burgemeester Zeist
  • Peter van der Knaap, directeur/bestuurder Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Den Haag
  • Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur, Universiteit Maastricht
  • Peter Peeters, raadsgriffier Brunssum

Doet u mee?

Om mee te dingen naar de Goudvink stuurt uw rekenkamer(commissie) haar rapport/product naar goudvink@nvrr.nl samen met het aanmeldformulier, waarin u aangeeft waarom dat onderwerp is onderzocht, wat vermeldenswaard is met betrekking tot het rapport en/of onderzoek, wat de doorwerking is en hoe de rekenkamer(commissie) die heeft bevorderd. Vergeet niet het rapport/product te uploaden naar de bibliotheek van de NVRR website. Alleen aanmeldformulieren met betrekking tot rapporten/producten die naar de bibliotheek geüpload zijn, dingen mee naar de prijs.

Uitreiking

In november 2018 wordt de Goudvink van het beste rapport/product uitgereikt. Daarover wordt u vooraf tijdig geïnformeerd