Voor wie

Voorzitters, leden en medewerkers van rekenkamers en rekenkamercommissies kunnen lid worden van de NVRR. Het lidmaatschap wordt namens de rekenkamer of rekenkamercommissie uitgeoefend door de voorzitter. De voorzitter heeft in de ledenvergadering formeel stemrecht. Alle andere leden zijn altijd welkom.

Contributie

De contributie wordt berekend over het aantal inwoners van de gemeente(n) en is verschuldigd over het hele kalenderjaar, ongeacht het tijdstip van aanmelding.

Aantal inwoners van - tot Contributiehoogte *
           0   20.000 €    245,=
  20.001   50.000 €    350,=
  50.001 100.000 €    580,=
100.001 150.000 €    870,=
150.001 250.000 € 1.160,=
250.001 500.000 € 1.430,=
500.001 of meer € 1.725,=

* Bedragen zijn exclusief B.T.W. per 1 januari 2017

Het vermogen van de NVRR is bijeengebracht door de bestaande leden, daarom kiest de NVRR er voor om, ongeacht het moment waarop het lidmaatschap in gaat te kiezen voor een jaarcontributie. Dit is ook vastgelegd in de statuten in artikel 9. Hiertegenover staat dat geen entreegeld wordt geheven en zogenaamde omslagen niet in rekening worden gebracht, wat volgens de statuten wel is toegestaan.

Waterschappen

De contributie voor waterschappen wordt vastgesteld op basis van de contributie voor een inwonersaantal tussen de 50 en 100.000 inwoners, ongeacht de grootte van het waterschap.

Contributieverhoging

Jaarlijks kan het bestuur, tijdens de ALV, aan de leden voorleggen in te stemmen met een contributieverhoging.