• Home
 • Wet Versterking decentrale rekenkamers

Wet Versterking decentrale rekenkamers

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

De wet versterking decentrale rekenkamers regelt dingen rond:

Hieronder staat wat daaraan verandert. Waterschappen, Gemeenten en Provincies moeten dat voor 1-1–2024 doorvoeren.*

De NVRR en VNG maken een modelverordening (verschijnt voorjaar 2023 ) om alles in één keer te regelen. Inclusief stappenplan wat je precies moet doen om aan de wet te voldoen (met zaken als onderzoeksprotocol en reglement van orde).

­

1. Dingen die veranderen rond de inrichting van de Rekenkamer

(Dit besluit de raad voor 1-1-2024)

 • De raad moet een Rekenkamer instellen. Hierin zitten geen raadsleden.
 • De raad moet beslissen hoeveel leden de Rekenkamer heeft.
 • De raad moet beslissen hoeveel geld de Rekenkamer krijgt.
 • De raad benoemt de leden van de Rekenkamer. Bij twee of meer leden benoemt de raad een voorzitter. Bij een lid benoemt de raad een plaatsvervangend lid.

Op dat moment regelt de raad ook

 • hoe vaak een lid van de Rekenkamer mag worden herbenoemd
  De benoemingstermijn wordt zes jaar. In beginsel kunnen leden onbeperkt worden herbenoemd. Om te voorkomen dat op 1-1-2029 alle Rekenkamerleden tegelijk aftreden, kun je onderling een rooster van aftreden afspreken, bijvoorbeeld op basis van de oude situatie. Dit is niet afdwingbaar.
 • hoe de Rekenkamer ambtelijk wordt ondersteund en vanuit welk budget dat betaald wordt

  Daarnaast zijn er discussiepunten die NVRR en/of het ministerie van Binnenlandse Zaken nog uitzoeken:

  • Wie de ambtelijke ondersteuning benoemt: is dat altijd het college (o.b.v. artikel 81j lid 2) of is dat de raad als het via de griffie gaat (o.b.v. artikel 107e lid 2)
  • De aanstelling van de secretaris van een waterschap (het is nog niet duidelijk hoe je dat regelt in een monistisch systeem).
 • de vergoeding van de leden (dit moet per verordening worden geregeld)

­

2. Dingen die veranderen rond de bevoegdheden

 • het ‘gevoerde bestuur’ wordt ‘gevoerde beleid’ en daarmee bedoelt de Kamer dat de bevoegdheid van de Rekenkamer ruim moet worden opgevat. (art.182)

  De Tweede Kamer nam dit via een amendement op in de wet, omdat in de praktijk onduidelijk was wat ‘het gevoerde bestuur’ betekent. En (vooral) om duidelijk te maken dat “de bevoegdheid ruim moet worden opgevat: beleidsvoorbereiding, -vorming, -vaststelling, -uitvoering en -effecten vallen hieronder maar ook het functioneren van de ambtelijke organisatie, die het gemeentebestuur bij zijn taakvervulling ten dienste staat, en de politieke organisatie van de gemeente.” (aldus toelichting amendement).

  Nb. Denk eraan dat deze termen ook vaak staan op de website, reglement van orde, de eerste sheets van presentaties etc.

 • de wet geeft extra bevoegdheden voor het onderzoeken van ‘verbonden partijen’ (art.184).

­

3. Dingen die veranderen rond hoe je werkt

 • Het onderzochte orgaan krijgt de gelegenheid te reageren op bevindingen en voorlopige conclusies in de rapporten (wederhoor) (art. 185)

  Discussiepunten die de NVRR nog uitzoekt:

  • Wat verstaat de wetgever onder een ‘rapport’ en hoe zit dit met andere ‘uitingen’ van de Rekenkamer?
  • Waartoe is art. 185 bedoeld (is het puur ‘ambtelijk wederhoor’)?

  Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat dit wederhoor is bedoeld om fouten te corrigeren.

 • Het college moet jaarlijks aan de raad laten weten wat er met de aanbevelingen aan het college is gedaan. (art. 185a)

  De Tweede Kamer nam dit via een amendement op in de wet. Het doel hiervan is dat de raad hierover oordeelt, en dat het college blijft rapporteren totdat de raad tevreden is. Dit gaat niet over aanbevelingen die aan de raad zijn gericht. Het toezien op de uitvoering daarvan moet de raad zelf organiseren.

 • Als je onderzoek wilt gaan doen naar wat we meestal ‘verbonden partijen’ noemen, moet je de colleges van de andere deelnemende gemeenten daarover informeren. Na afloop moet je hen ook het rapport sturen. (art. 184)

­

4. Kansen voor verbetering naar aanleiding van de wetswijziging

Deze verplichte veranderingen bieden een goede aanleiding om de werkwijze van je Rekenkamer (weer) te bekijken en te herijken.

 • De wet schrijft niet voor hoe je het contact tussen Rekenkamer en de gemeenteraad moet regelen. Wel maakt de wet het onmogelijk om raadsleden in de Rekenkamer te hebben. Dat is een haakje om het contact tussen raad en Rekenkamer te bezien en te verbeteren. Ook Rekenkamers die altijd al uit externen bestonden, kunnen dit moment daarvoor aangrijpen. De NVRR werkt aan een handreiking voor de samenwerking Raad-Rekenkamer.
 • Het is ook een mooie moment om terug- en vooruit te blikken op je samenstelling en je werk. Binnenkort daarover meer op deze pagina!

Nog vragen?

Zodra we meer weten, werken we deze pagina bij! Heb je ondertussen nog vragen? Of behoefte aan hulp of ondersteuning?

Mail naar info@nvrr.nl of bel of mail Lies van Aelst, directeur NVRR.
lies.van.aelst@nvrr.nl of 06 51 60 20 54.

Nb. Zie eventueel ook de FAQ Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers.


*Leeswijzer: voor de leesbaarheid beschrijven we de gemeentelijke situatie. Waar gemeenteraad respectievelijk college staat dient daarom voor Waterschappen Algemeen Bestuur respectievelijk Dagelijks Bestuur en voor provincies Provinciale Staten respectievelijk Gedeputeerde Staten gelezen te worden.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.