Specificatie subsidiebijdrage 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 november 2017 is toegezegd dat de leden een specificatie ontvangen inzake de subsidiebijdrage. Door de wisseling van het penningmeesterschap is deze actie wat langer blijven liggen dan gepland. Ook zijn vervolgens, gedurende het traject van de subsidieaanvraag de deelbudgetten, ten opzichte van de verwachtingen eind 2017, nog bijgesteld.

Totale aanvraag subsidiebedrag     € 157.100,-

Korte toelichting per beleidslijn

Beleidslijn 1. Relatie rekenkamer, gemeente en andere belanghebbenden

Project 1: Aanvullen handreiking en overleg

Aanvullen handreiking met rekenmethodiek waarmee een budget kan worden berekend. Met de uitkomst bestuurlijk in gesprek gaan met de belangrijkste relaties in het werkveld en de eigen leden om te komen tot een definitieve handreiking.

 

Subsidiebedrag:         € 12.400,-

 

Project 2: Draagvlak bij belanghebbenden voor goede, actieve rekenkamers

Organiseren presentatie ‘landelijk beeld van de gevolgen van de decentralisaties in het sociale domein.

Ontwikkelen van materialen inwerkprogramma nieuwe raadsleden.

Verkennen mogelijkheden “serious game”, waarmee raadsleden laagdrempelig worden geattendeerd op de rol van de rekenkamer in de lokale democratie.

Subsidiebedrag:         € 33.000

 

 

Beleidslijn 2. Professionalisering

Project 1: Rekenkamerkompas

Kompas vullen met relevante informatie en het gebruik stimuleren.

 

Subsidiebedrag:         € 29.200,-

 

Project 2: Informatiedocumenten/how to’s

Beschikbaar stellen van heldere en bruikbare handvatten en informatie om lokaal goed onderzoek te kunnen doen.

 

Subsidiebedrag:         € 33.400

 

 

Beleidslijn 3. Opleiding en scholing

Aanbieden van het cursusprogramma in het najaar op twee locaties in Nederland.
Bekijken hoe met externe marktpartijen een aanvullend programma opgesteld kan worden.

Subsidiebedrag:         € 9.400,-

 

 

Beleidslijn 4. Kennisdeling

Creëren van een gedegen plan voor een vernieuwde website voorzien van een goede planning en onderbouwd prijskaartje.

Subsidiebedrag:         € 11.200,-

 

 

Beleidslijn 5. Verbetering samenwerking

Creëren van een goed functionerende kringstructuur. Bieden van gelegenheid om te netwerken, kennis te delen, desgewenst opleidingen aan te bieden en eventueel gemeenschappelijk onderzoek te stimuleren.

Subsidiebedrag:         € 28.500,-