Informatiebeleid, een basis voor beleidsresultaten

09-05-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d4
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Gegeven de belangen die verbonden zijn met het goed functioneren van de informatievoorziening is een professionele opzet en uitvoering van het informatiebeleid onontbeerlijk geworden. De vraag of een en ander bij de gemeente voldoende professioneel is opgepakt vormt daarmee de kernvraag van dit onderzoek. Hierin ligt de vraag besloten of het informatiebeleid van de gemeente Delft doelmatig en doeltreffend is. En wat de beoogde en gerealiseerde baten en lasten van ICT-projecten zijn.
Gericht op
gemeente Delft
Samenvatting
De Delftse rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het informatiebeleid van de gemeente gelet op het toenemend belang van een adequaat informatiebeleid, goede informatievoorziening bij een grotere samenwerking met ketenpartners, de middelen die er mee gemoeid zijn en met name de bestuurlijke component ten aanzien van kaderstelling en controle.
Rapport document