Achter Grond: onderzoek informatievoorziening grondbeleid en grondexploitaties

01-07-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002e6
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Is de informatievoorziening over het grondbedrijf en de individuele grondexploitaties in Dordrecht zodanig ingericht dat de gemeenteraad in staat is zijn kaderstellende en controlerende taken naar behoren uit te voeren?
Gericht op
raadsleden
Samenvatting
Het onderzoek gaat over de informatievoorziening over het grondbeleid van de gemeente Dordrecht. Uit onderzoek blijkt dat de gemeenteraad summier wordt geïnformeerd over de strategische grondvoorraad. Ook stellen wij vast dat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf, door dalende marktwaarden en gestegen risico’s, is gedaald tot ver onder de norm die de raad heeft vastgesteld. De algemene reserve van het grondbedrijf (de weerstandscapaciteit) is daarmee onvoldoende om de risico’s op te kunnen vangen. Advies aan raad: laat u beter informeren over de strategische grondvoorraad om het weerstandsvermogen kritische te volgen en op een acceptabel niveau te brengen, zodat risico's gedekt worden.
Rapport document