Rapportage Subsidieonderzoek gemeente Achtkarspelen

21-04-2008 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 54f06c35bac4011f00608bc7
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Is het subsidiebeleid doelmatig en doeltreffend en zijn de sturingsmogelijkheden van de raad voldoende geborgd?
Gericht op
de gemeente Achtkarspelen
Samenvatting
De sturing door raad en college was in de onderzoeksjaren 2005/2006 niet altijd voldoende, maar is daarna verbeterd. De raad stelt de kaders vast. Op de beleidsterreinen waarop de onderzochte instellingen opereren blijkt dat de afgelopen jaren in toenemende mate het geval te zijn geweest. Het college neemt die kaders van de raad als uitgangspunt bij het maken van afspraken met de organisaties die bij de uitvoering worden ingeschakeld. De uitvoerende organisaties zorgen ervoor dat zij die afspraken nakomen en er verantwoording over afleggen.
Rapport document