Terugblik subsidies platteland en toerisme

24-09-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000365
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre hebben de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer op het gebied van recreatie en toerisme en sociaal-economische vitalisering van het platteland geleid tot veranderingen in het beleid en de uitvoering daarvan door de provincie Drenthe en welke factoren kunnen deze veranderingen of het ontbreken van enige beleidsaanpassing verklaren?
Gericht op
provincie Drenthe
Samenvatting
Dit rapport betreft het terugblikonderzoek naar plattelandssubsidies en toerisme en recreatie. Beide onderzoeken gaan in beginsel over subsidieverlening met als doel de regionale economie te versterken. Dit is voor de Noordelijke Rekenkamer reden geweest om hen samen in één terugblikonderzoek op te nemen. In een terugblikonderzoek wordt nagegaan op welke wijze de provincie is omgegaan met de conclusies en aanbevelingen uit eerdere rekenkameronderzoeken, in hoeverre de aanbevelingen zijn geïmplementeerd en of dit heeft geleid tot verbeteringen in de uitvoering. Dit wordt ook wel de doorwerking genoemd. Het onderzoek heeft het karakter van een quickscan.
Rapport document