Nulmeting decentralisaties in het sociaal domein

01-09-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c11700030c
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: WagenaarHoes Organisatieadvies
Onderzoeksvraag
In de voorgenomen nulmeting zal de RKC focussen op de volgende onderzoeksvragen: 1. Heeft de gemeente Haarlemmermeer de nagestreefde doelen voldoende helder bepaald en SMART uitgewerkt? 2. Heeft de gemeente voldoende zicht op de betroffen doelgroepen, kan zij iedereen bereiken of vallen er mensen tussen wal en schip? 3. Heeft de gemeente de voorliggende keuzes (beleid, organisatie, werkwijze, financiën) helder geschetst en worden c.q. zijn deze keuzes op onderbouwde wijze gemaakt? 4. Heeft de gemeente inzicht in de financiële gevolgen van de decentralisaties? 5. Is de aansturing van en verantwoording over de nieuwe taken goed geregeld (‘governance’)?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De RKC heeft een onderzoek verricht dat zich voornamelijk richt op de organisatorische aspecten van de decentralisaties en de wijze waarop de gemeente Haarlemmermeer de nieuwe taken oppakt.
Rapport document