Skip to main content

Sturing op samenwerking, onderzoek naar sturing en controle op samenwerkingsverbanden van de gemeente Soest

Datum van publicatie: 04-12-2006

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de aansturing en controle van de gemeenteraad op samenwerkingsverbanden, partijen waarmee het gemeentebestuur via bijvoorbeeld een Gemeenschappelijke Regeling gezamenlijk taken uitvoert.

Centrale onderzoeksvraag

1 Wat is de (politiek-bestuurlijke) visie op samenwerking van de gemeente Soest?
2 Aan welke samenwerkingsverbanden neemt de gemeente Soest deel en hoe kunnen deze worden getypeerd?
3 In hoeverre stelt de gemeenteraad vooraf kaders aan de samenwerking?
4 Zijn er voldoende mogelijkheden voor de gemeenteraad om verantwoordelijken ter verantwoording te roepen. In het bijzonder: op welke wijze en op welk momentkrijgt de raad informatie over de voortgang en de resultaten van de samenwerking?
5 In hoeverre leidt dit tot tijdige en effectieve controle en bijsturing door de gemeenteraad?
6 In hoeverre beoordeelt het gemeentebestuur periodiek of ze verder wil gaan met het samenwerkingsverband en of de verwachtingen gerealiseerd zijn?
7 In hoeverre wordt bij de aansturing en controle tegemoet gekomen aan het vereiste democratische gehalte?
8 In hoeverre worden de geformuleerde doelstellingen van de gemeente Soest ten aanzien van de samenwerkingsverbanden werkelijk gerealiseerd?
9 Welke gelden worden feitelijk aangewend?
10 Welke aanbevelingen zijn denkbaar ter (verdere) versterking van de doeltreffendheid, doelmatigheid van samenwerkingsverbanden en van de aansturing en controle door de gemeenteraad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)